Ora SmithUtility Plant Operator
City of Meridian, MS

Ora Smith